Pravidlá

Účelom týchto pravidiel je úplná úprava pravidiel súťaže “Stíhate tempo slovenského jazyka?” o family boxy v troch rôznych variantoch prebiehajúci na webe pilot-acroball.sk (ďalej len „súťaž“).

 • Usporiadateľ súťaže
  • Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Václav Čížek s.r.o. so sídlom Do Čertous 2620/11, 193 21 Praha 20 Horní Počernice, IČ: 03440478, DIČ: CZ03440478 (ďalej len „usporiadateľ“).
 • Sprostredkovateľ súťaže
  • Sprostredkovateľom súťaže je spoločnosť Fragile media s.r.o. so sídlom Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, IČ: 28212797, DIČ: CZ28212797 (ďalej len „sprostredkovateľ“).
  • Sprostredkovateľ je prevádzkovateľom webu pilot-acroball.sk (ďalej len „web“).
 • Miesto a doba konania súťaže
  • Súťaž prebieha v Slovenskej republike v dobe odo dňa 11. 2. 2019 do dňa 22. 3. 2019 (vrátane).
 • Účastníci súťaže
  • Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 15 rokov alebo fyzická osoba mladšia ako 15 rokov, ktorá bude v prípade výhry zastúpený zákonným zástupcom, s bydliskom a adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“).
  • Osoby v pracovnoprávnom či inom obdobnom vzťahu s usporiadateľom či sprostredkovateľom a osoby blízke týmto osobám sú zo súťaže vylúčené. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra sa odovzdá nevému vylosovanému.
  • Do súťaže budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí bezvýhradne splnia stanovené podmienky súťaže.
  • Účasť v súťaži je dobrovoľná.
 • Mechanizmus súťaže
  • Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto na webe pilot-acroball.sk absolvuje celý kvíz a po jeho dokončení zanechá svoju e-mailovú adresu. Celkom je možné absolvovať tri druhy kvízov. Znamená to teda, že čím viac kvízov bude absolvovaných, tým väčšia je pravdepodobnosť následného vylosovania. Náhodné vylosovanie výhercov prebehne 25.3.2019 a výhry budú v troch variantoch. Cenu za 1. miesto získa celkom 5 výhercov a bude ňou Pilot Family Mega Box obsahujúci Acroball 7 ks, Super Grip-G 9 ks, G-2 07 16 ks, FriXion Clicker 07 8 ks, Pintor 12 ks, FriXion Colors 12 ks, Spotliter 2 ks, Korektor 1 ks, Pilot guma 2 ks, FriXion guma 2 ks, Pilot 100 4 ks, Twin Marker 3 ks, Laundry Tec 1 ks. Cenou za 2. miesto bude Pilot Family Super Box (obsahujúci Acroball 7 ks, Super Grip-G 9 ks, G-2 07 16 ks, FriXion Clicker 07 8 ks, Pilot 100 4 ks, Twin Marker 3 ks, Pintor 6 ks) a získa ju 15 výhercov. Cenu za 3. miesto získa 25 výhercov a bude ňou Pilot Family Easy Box (Acroball 7 ks, G-2 07 16 ks, Pintor 6 ks).
 • Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry
  • Po uplynutí doby konania súťaže sprostredkovateľ zaradí do náhodného výberu všetky e-mailové adresy, ktoré boli získané na základe uskutočnenia kvízu.
  • Usporiadateľ a sprostredkovateľ súťaže má výlučné právo posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi. Usporiadateľ a sprostredkovateľ súťaže je oprávnený súťažiaceho vylúčiť s okamžitou platnosťou, a to v prípade, že bude mať podozrenie, že súťažiaci dosiahol výsledky súťaže podvodnou činnosťou alebo inou činnosťou, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilá ovplyvniť výsledky súťaže. Toto rozhodnutie usporiadateľa alebo prevádzkovateľa je konečné, bez možnosti odvolania.
  • Usporiadateľ po skončení súťaže odmení výhrou súťažiacich, ktorí bezvýhradne splnili všetky podmienky súťaže. Výber výherných e-mailov prebehne úplne náhodne. Rozdaných bude za celé súťažné obdobie celkom 45 výherných balíčkov:
   • 5x Pilot Family Mega Box
   • 15x Pilot Family Super Box
   • 25x Pilot Family Easy Box
   • V prípade, že sa v súťaži zúčastní menej než 45 súťažiacich, zvyšné výhry prepadajú v prospech sprostredkovateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.
  • Najneskôr do piatich (5) dní po skončení súťaže sprostredkovateľ súťaž vyhodnotí podľa pravidiel tejto súťaže a vyhotoví zoznam súťažiacich, ktorí obdržia výhru (ďalej len „výherca“) a prostredníctvom poskytnutého e-mailu výhercov s výhrou oboznámi, s čím súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyslovili svoj súhlas.
  • Výherca je povinný do piatich (5) dní od vyhlásenia výsledkov súťaže kontaktovať sprostredkovateľa a zaslať mu prostredníctvom jeho e-mailovej adresy priamu správu, v ktorej mu zdelí údaje potrebné na zaslanie/doručenie výhry (tj. meno, priezvisko a adresu). Neoddeliteľnou súčasťou tejto priamej správy musí byť súhlas so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov za účelom zaslania výhry.
  • Márnym uplynutím lehoty stanovenej v predchádzajúcej vete zanikne v prípade tohto výhercu nárok na výhru a bude vylosovaný nový výherca.
  • Keď sa sprostredkovateľ s výhercom nedohodne v danom prípade inak, sprostredkovateľ zašle výhercovi výhru prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Sprostredkovateľ posiela výhry výhradne v rámci územia Slovenskej republiky. Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za nedoručenie, meškanie, stratu a poškodenie zaslanej výhry.
  • Sprostredkovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s užívaním výhier. Výhru nie je možné reklamovať.
  • Výhru nie je možné vyplatiť v peniazoch ani iným spôsobom plnenia.
 • Spracovanie osobných údajov a ochrana osobnosti
  • Súťažiaci, ktorý sa stane výhercom, udeľuje súhlas so spracovaním a použitím ním poskytnutých údajov, a to konkrétne: meno, priezvisko, prípadne aj adresa bydliska (ďalej len „osobné údaje“) do databázy spoločnosti Václav Čížek s.r.o. so sídlom Do Čertous 2620/11, 193 21 Praha 20 Horní Počernice, IČ: 03440478, DIČ: CZ03440478. Ďalej v zmysle Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679 (ďalej len „GDPR“). Tento súhlas so spracovaním svojich osobných údajov súťažiaci poskytuje za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže a odoslania výhry, ako aj na ďalšie obchodné a marketingové účely usporiadateľa, na odoslanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Výherca zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a na účely vyššie uvedené spracované aj prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom.
  • Účastník berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Avšak v prípade, že výherca usporiadateľovi osobné údaje potrebné k odoslaniu výhry neposkytne, nemôže mu byť výhra odoslaná.
  • Výherca môže súhlas s poskytnutím osobných údajov kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným usporiadateľovi. Počas doby, na ktorú je tento súhlas udelený, má výherca právo na informácie o spracovaní ním poskytnutých osobných údajov a právo žiadať usporiadateľa o vysvetlenie, odstránenie závadného stavu vrátane blokovania, uskutočnenie opravy, doplnenia alebo likvidácie osobných údajov a právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Výherca je oprávnený požadovať informáciu, aké osobné údaje o ňom usporiadateľ spracováva, a to v rozsahu stanovenom ZOOÚ. Informácia bude poskytnutá bez zbytočného odkladu za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie tejto informácie. Výherca môže svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení kedykoľvek bezplatne odvolať. V prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na správcu (usporiadateľa) alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
  • Výherca súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezplatne použiť, predovšetkým zverejniť meno a priezvisko výhercu prostredníctvom elektronických a tlačených médií, a to počas konania súťaže a tri (3) roky od jej ukončenia.
 • Spoločné ustanovenia
  • Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Súťažiaci, ktorý tieto pravidlá poruší, môže byť usporiadateľom alebo sprostredkovateľom zo súťaže vylúčený.
  • Usporiadateľ či sprostredkovateľ je oprávnený s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa súťaže.
  • Dôvodom na vylúčenie súťažiaceho zo súťaže je najmä duplicita e-mailových adries či zrušenie e-mailovej adresy, atď. V tejto súvislosti si usporiadateľ a sprostredkovateľ vyhradzuje právo akejkoľvek kontroly jednotlivých súťažných registrácií či súťažných prihlásení, a to ako zo stránky technickej, tak aj zo stránky organizačnej vrátane náhodných kontrol e-mailových adries jednotlivých súťažiacich vo vzťahu k ich užívateľom.
  • Usporiadateľ a sprostredkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, alebo doplniť pravidlá súťaže či súťaž skrátiť, predĺžiť či úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady, a to bez akýchkoľvek nárokov súťažiacich voči usporiadateľovi či sprostredkovateľovi súťaže.
  • Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie účasti v súťaži alebo výhier súdnou alebo inou právnou cestou je vylúčené. V prípade pochybností o dodržaní pravidiel súťaže leží povinnosť dokázať rozhodné skutočnosti na súťažiacom.
  • Usporiadateľ či sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické problémy súvisiace s pripojením k internetovej sieti, s dostupnosťou alebo funkčnosťou webových stránok alebo prenosom dát.
  • V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel, uvedeným v ktoromkoľvek materiále prezentujúcom túto súťaž, a týchto úplných pravidiel, platí text týchto pravidiel.

V Prahe dne 11. februára 2019

Výhry

Raj pre milovníkov pohodlného písania a kreatívneho tvorenia!
V boxe nájdete:

Pilot Acroball
Pilot Super Grip-G
Pilot G-2
FriXion Ball
FriXion Clicker
FriXion Colors
Pintor
Spotliter
Korektor
Pilot pryž
FriXion guma
Pilot 100
Twin Marker
Laundry Tec

Chcem ich spoznať

Výber toho najlepšieho pre
vyšperkované poznámky
i farebné nápady.
V boxe nájdete:

Acroball
Super Grip-G
G-2
FriXion Clicker
Pilot 100
Twin Marker
Pintor

Chcem ich spoznať

Všetko pre jednoduché písanie
a pomocníci, čo stihnú vaše tempo. V boxe nájdete:

Acroball
G-2
Pintor

Chcem ich spoznať